به گزارش ترجمان صبح، مهدی  بزاز دستفروش گفت: پروژه بهسازی و عملیات مرمتی کفپوش بخش پیش از اسلام موزه آذربایجان به اتمام رسیده و تردد از درب اصلی امکان پذیر بوده و گردشگران می توانند از طبقه اول، بخش پیش از اسلام و طبقه دوم تالارهای دوره اسلامی، سکه، مهر موزه آذربایجان بازدید نمایند.
وی تشریح کرد: در ادامه عملیات مرمتی کفپوش های این موزه، بخش آثار تجمسی موزه آذربایجان واقع در زیرزمین این موزه تعطیل است.