به گزارش ترجمان صبح، بر اساس این گزارش، سربازان گمنام امام زمان (عج) سپاه عاشورا در ادامه تحقیقات خود، برخی از اعضای شورای شهر و نیز مدیران شهری را بازداشت کرده اند.

گفتنی است گروهی دیگر از رسانه های محلی احتمال بازدشات افراد یاد شده را رد کرده و نوشته اند، آنان به عنوان افراد مطلع در تحقیقات حضور یافته اند.

تاکنون هیچ مقام رسمی در این خصوص اظهار نظر نکرده است.