به گزارش ترجمان صبح، میرزا محمدتقی خان فراهانی (امیرکبیر) در دوره صدارت عظما خدماتی قابل توجه به ایران داشت، او در زندگی کوتاه‌اش دو بار ازدواج کرد.

همسر نخست، دختر عمویش بود که در زمان صدارت از او جدا شد، او در همین دوران به خواست ناصرالدین شاه با ملک‌زاده خانم عزت‌الدوله خواهر تنی شاه ازدواج کرد.

امیرکبیر در آن هنگام چهل و سه ساله و عزت‌الدوله ۱۶ ساله بود، سند این ازدواج، تاریخ ۲۲ ربیع‌الاول ۱۲۶۵ قمری را دارد و با خط نستعلیق روی کاغذی به اندازه‌های ۱۳۱در ۹۳ سانتی‌متر نوشته شده است و تزیینات بسیار زیبا با طلا دارد.

متن با آیاتی از قرآن کریم آغاز می‌شود، سپس درود بر حضرت محمد (ص) و خاندان پاک‌شان ادامه می‌یابد. اشاره به اوصاف زوج و زوجه، دیگر بخش‌ها را دربرمی‌گیرد، سپس مهریه عروس را مشخص می‌کند که یک جلد قرآن و هشت هزار تومان نقد اشرفی ناصرالدین شاهی است. س

ند در پایان به مهر امیرکبیر با سجع مهر «الملک الحق المبین عبده محمدتقی» ممهور شده است.