به گزارش ترجمان صبح،سهیل بیرقی در واکنش به سخنان توهین آمیز محمد صادق کوشکی در رابطه با رخشان بنی اعتماد،با انتشار پستی در اینستاگرامش نوشت:

کوشکی!

زنان سرزمین ما همه ناموس ما هستند،چه خوب که خودت،عیار خودت را لو دادی!

آنقدر مرد هست که دست هیچکس به ناموس ما (رخشان و باران) نرسد.

با تمام وجود معتقدم اگر می توانم فیلم بسازم مدیون مسیری هستم که رخشان مان ساخته است.

من کمترین-سهیل بیرقی-بیشترین چیزی که در زندگی ام دارم فیلمم است و می خواهم تمام قد “عامه پسند” را به رخشان بنی اعتماد تقدیم کنم.

او به من یاد داد همیشه ادامه دادن بهتر از انصراف دادن است.

آداب درست مبارزه،خالی نکردن میدان است.من می مانم تا این اقلیت مستقل از بین نرود.

او به من یاد داد بودن به از نبود شدن است.