پزشکیان: اینکه به اسم آقازادگی همه را به یک چوپ برانیم انصاف نیست | پایگاه خبری، تحلیلی ترجمان صبح