دکتر پزشکیان : عدالت قومیت نمی شناسد | پایگاه خبری، تحلیلی ترجمان صبح