خلیل بحران از زبان خلیل بحران | پایگاه خبری، تحلیلی ترجمان صبح