بازدید نائب رئیس مجلس از نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی | پایگاه خبری، تحلیلی ترجمان صبح