به گزارش ترجمان صبح، شاهپور جبرئیلی با تشریح اهداف برگزاری این جشنواره افزود: ” آموزش معکوس دانش‌آموزان، ترغیب دانش‌آموزان به جهت پیش‌خوانی دروس، فرصت تبادل ایده‌ها و تجربیات آموزشی و… از اهداف برگزاری این جشنواره است.

وی گفت: دانش‌آموزان باید براساس فرمت مشخص شده، آثار خود را تا ۲۰ فروردین‌ماه به کارشناس گروه‌های آموزش متوسطه ارسال کنند.