به گزارش ترجمان صبح، اکبر فتحی بر لزوم بهره گیری از فناوری‌های جدید مراکز تحقیقاتی در زمینه تولید و تهیه نهاده‌های دامی با لحاظ شرایط فعلی کشور و عدم امکان تامین آن از سایر کشورها تاکید کرد.

وی با تاکید بر انجام مسائل ترویجی- کشاورزی، بیان کرد: فرصت دورکاری ایجاد شده برای کارشناسان پهنه، نباید خللی در امر تولید محصولات کشاورزی و انجام وظایف قانونی و اداری ایجاد کند، چراکه یک فرصت مغتنم بوده و باید تمهیدات لازم جهت تداوم ارتباط بین کارشناسان پهنه و بهره برداران از طریق تماس تلفنی و فضای مجازی انجام شده و اقدامات لازم توسط مدیران شهرستان‌ها در این خصوص اعمال شود.

وی گفت: توصیه به کشاورزان و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی مبنی بر استفاده به موقع از کود سرک، مبارزه با علف‌های هرز و انواع بیماری‌ها و آفات، می‌تواند تاثیر بسزایی در افزایش عملکرد در واحد سطح از خود نشان دهد.

فتحی در خاتمه تاکید کرد: تهیه چک لیست و تعریف وظایف قانونی به کارشناسان پهنه به طور دورکاری یکی از روش‌های مفید و موثر در شرایط کرونایی استان است که باید به دقت انجام شود.