قطر
روزنامه های عمومی صبح قطر – سه شنبه ۹۷/۹/۲۷

Gulf Times

Gulf Times

عربستان سعودی
روزنامه های عمومی صبح عربستان سعودی – سه شنبه ۹۷/۹/۲۷

مکه

مکه

البلاد

البلاد

The Saudi Gazette

The Saudi Gazette

المدینه

المدینه

الشرق الاوسط

الشرق الاوسط

روزنامه های اقتصادی صبح عربستان سعودی – سه شنبه ۹۷/۹/۲۷

الاقتصادیه

الاقتصادیه